PIAA MITSUBISHI DEALER TEAM

MITSUBISHI PAJERO EVOLUTION
K.SHINOZUKA / H.MAGNETOP PAGE

--------------------

© Copyright 1998 by Mitsubishi Motors Corporation.